1. Adatkezelők megnevezése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 9. pontja szerint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az alábbi domain neveken elérhető oldalak: – www.dnacelszerkezet.hu

adatkezelésének célját és annak szabályait a Dn-Acélszerkezetgyártó Kft.(a továbbiakban Adatkezelő) az Infotv. 3. § 9. pontja szerint közösen határozza meg, ezáltal együttes adatkezelőknek minősülnek.

Adatkezelők:

Adatkezelő (1) megnevezése: DN Acélszerkezetgyártó Kft.
Adatkezelő (1) cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 208073
Adatkezelő (1) székhelye: 1211 Budapest, Központi út 1-15.

Az Adatkezelők e-elérhetősége: info@www.dnacelszerkezet.hu/
Az adatkezelés technikai hátterét a Ecofm ManagementKft. megbízásából a

Cégnév: MAXER Hosting Kft.
Adószám: 13670452-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-013763570

biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

2. Az adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2020.08.31-étől visszavonásig tart.

Az Adatkezelők mindenkori vezetői tisztségviselői az Adatkezelők sajátosságainak figyelembe vételével határozzák meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelölik az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
Az Adatkezelők közös Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatuk alapján kezelnek a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelők minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.
Törvényi előírás szerint személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Adatkezelők kijelentik, hogy az általuk kezelt személyes adatokat magáncélra nem használják fel. Az adatkezelésnek mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének.
Éppen ezért az Adatkezelők személyes adatot csak Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatukban meghatározott célból, jog gyakorlása érdekében kezelnek, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Adatkezelők személyes adatot csak az Érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
Az Adatkezelők az adat felvétele előtt minden esetben közlik az Érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját – eme kötelezettségét jelen tájékoztatóval teljesítik az Adatkezelők.
Az Adatkezelők deklarálják, hogy a szervezeti egységeiknél adatkezelést végző alkalmazottaik és az Adatkezelők megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
Az Adatkezelők munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az Érintettek jogainak érvényesítése

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelők jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az Érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
Az Adatkezelők az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtérítik. Az Adatkezelők felhívják az Érintettek figyelmét, hogy mentesülnek azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem térítik meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelők a továbbiakban ne küldjenek részére Hírlevelet. Az Érintett a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az facilitymanagercompany@gmail.com e-mail címen, illetve az 1135 Lehel utca 74-76 3/13 postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelők a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Érintett adatait haladéktalanul törlik a direkt marketing adatbázisából és az Érintettnek a továbbiakban hírlevelet nem küldenek.
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelők csak a direkt marketing nyilvántartásból törlik haladéktalanul az érintetett, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosultak kezelni az Érintett adatait.

Az Érintett az Adatkezelők adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4. Az Adatkezelők honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelések helye és technikai háttere:
2600 Vác tölgyfa utca 16 – Az adatkezelés technikai hátterét a Dn-Acélszerkezetgyártó Kft.megbízásából a Tárhelypark Kft biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését a Tárhelypark Kft végzi.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltetők az Adatkezelők, és nem vesznek igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltetők által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetők és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltetők szerverein kerülnek tárolásra.

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk
 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok

4.1 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

Az Adatkezelők jelen tájékoztatóban feltüntetett honlapjain a honlapok látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az Adatkezelők honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. A felhasználók IP-címét az Adatkezelők semmilyen olyan más adathoz nem kötik, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár személyes adattá is válhat, ezért az Adatkezelők minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd, de kijelentik, hogy az IP-címek kezelésével az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósítanak meg.

“Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja
A webszolgáltatás használatakor az Adatkezelők kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítenek a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőkhöz került adatokat az Üzemeltetők nem kapcsolják az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltetők cookie-t kívánnak elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.
Az Üzemeltetők által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A fenti célokból az Üzemeltetők weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthetnek be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

A web beaconök azonban nem valósítanak meg az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést.

4.2 Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelők honlapján lehetősége van a látogatónak az Adatkezelőkkel történő a kapcsolatfelvételre (például ajánlatkérés, felvételre jelentkezés céljából). Egy űrlap (form) kitöltésével a látogatónak megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldése előtt a kitöltendő űrlapon azonban az Adatkezelők felhívják a figyelmet adatkezelési szabályokra, melyet az Érintett Felhasználó a weboldal használatával elfogadott. Az ajánlatkérő ürlapon megadott adatok maximum 1 évig kerülnek tárolásra. A csatolmányként feltöltött anyagokat a weboldal szervere tárolja 30 napig, ahonnan automatikusan törlődnek annak letelte után. A felvételre történő jelentkezés kapcsolatfelvételi ürlap alapján elküldött adatok maximum fél évig kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelőkkel történő kapcsolatfelvétel biztosítása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege, csatolt anyag
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti Érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év, a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
Az adattárolás módja: elektronikus

4.3. Direkt marketing célú adatkezelés, hírlevélküldés

A Ecofm ManagementKft Hírek hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév és keresztnév
 • cégnév
 • e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti Érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: az Érintett általi visszavonási (leiratkozási) kérelemig
Az adattárolás módja: elektronikus

Hírlevél feliratkozási feltételek és tudnivalók
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozási adatok egyetlen kattintással bármikor módosíthatóak illetve a feliratkozás megszüntethető összes elektronikus levelünk alsó soraiban elhelyezett leiratkozási linkre való kattintással.
A feliratkozással az Érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelőktől elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak.
A Ecofm Management KFt Hírek hírlevél kizárólag magyar nyelven és vállalkozásoknak, cégeknek készül, ezért az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím elsősorban céges használatú. Az Érintettek kizárólag saját személyes, de céges használatú e-mail címüket adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Adatkezelők nem ellenőrzik az adatközlő Érintett által megadott adatok valódiságát, az adatközlők felelőssége az adatok a fenti szabályok szerinti megadása. Az Adatkezelők azonban fenntartják a jogot, hogy törölje a címlistából azokat feliratkozó Érintetteket, akik a fent leírt szabályoktól igazolhatóan vagy vélhetően eltértek.
A Ecofm Hírek hírlevélben vagy ahhoz bármilyen mellékelt vagy letölthető, digitális formátumú anyagaiban szereplő minden információ és képi anyag jogvédett, azokat tömegesen felhasználni, továbbítani, publikálni kizárólag a Dn-Acélszerkezetgyártó Kft.előzetes hozzájárulásával lehet.

5. Az adatkezelés célja és időtartama

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltetők által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása,
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltetők kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végeznek.
 • az Adatkezelők szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, blog értesítő, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések, illetve azokban bármilyen digitálisan elhelyezett melléklet vagy letölthető fájl (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben az Érintett ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a közvetlen üzletszerzési célú (direkt marketing) üzenetek fogadásához, a hírlevélre történő feliratkozáskor egyidejűleg kifejezetten hozzájárul. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

6. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

 • Az Üzemeltetők kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltetők kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
 • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltetők jogosultak felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltetők adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztethetik. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
 • Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
 • Az Üzemeltetők együttműködnek a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

7. Adatbiztonsági szabályok

Adatkezelők az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítanak ennek biztosítására. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltetők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

Budapest, 2020.08.31.

MILYEN „SÜTIKET” (COOKIES) HASZNÁLUNK?

Típus

átmeneti (session) süti


Leírás

A bejelentkezett felhasználó és a 128 bites titkosított kulcs tárolása. Ez az információ

szükséges ahhoz, hogy a felhasználó bármikor bejelentkezhessen egy weboldalra, anélkül, hogy minden látogatott oldalra újra meg kellene adnia felhasználónevét és jelszavát. E cookie nélkül a felhasználó

nem tud továbbhaladni a

hitelesített hozzáférést igénylő

webhelyekhez.


Érvényesség

a munkamenet végéig

Típus

tartós süti


Leírás

A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk.

Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a

felhasználót a weboldalunkhoz

vezette. Személyes adat nincs

elmentve.


Érvényesség

a weboldal utolsó látogatásától számított 2 évig

Típus

átmeneti (session) süti


Leírás

Ez a süti a lekérési ráta szabályozására szolgál, így a nagy forgalmú oldalakon korlátozza az adatgyűjtést.


Érvényesség

a weboldal utolsó látogatásától számított 1 percig

Típus

átmeneti (session) süti


Leírás

Ez a süti szolgál a munkamenet-azonosító tárolására és az összes munkamenet-tevékenység összegyűjtésére az egyes felhasználókhoz.


Érvényesség

a weboldal utolsó látogatásától számított 24 óráig

Google™ sütik

Google Analytics

A Google Analytics alkalmazást használjuk, amely olyan Google szolgáltatás, amely sütiket és más adatgyűjtési technológiákat alkalmaz a weboldal és a szolgáltatások használatára vonatkozó adatgyűjtés céljából, hogy azok alapján weboldal trendekre vonatkozó jelentést készítsen.

Leiratkozhat a Google Analytics használatáról, ha ellátogat a www.google.com/settings/ads oldalra, vagy letölti a Google Analytics leiratkozási böngésző bővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalról.

AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA

Ön a honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja ezt a honlapot. Amennyiben nem egyezik bele a cookie-k használatába, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljeskörűen működni.

HOGYAN LEHET VISSZAVONNI A HOZZÁJÁRULÁST?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, ha szeretné visszavonni hozzájárulását a lejárati idő előtt, úgy azt a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

HOGYAN LEHET TÖRÖLNI/KIKAPCSOLNI A COOKIE-KAT?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Mivel azonban a cookie-k célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználó nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők/Beállítások menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők/Súgó menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Safari

Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon.

dnaadmin